تحکیمات سواحل دریا در قریه فارم شگوفان

MEW-Media
تحکیمات سواحل دریا در قریه فارم شگوفان

تحکیمات سواحل دریا در قریه فارم شگوفان مرکز ولایت بادغیس یکی از پروژه های تکمیل شده وزارت انرژی و آب است که توسط پروژه IRDP این وزارت به بهره برداری سپرده شده است.

در ساخت دیوار جهت تحکیمات سواحل دریا در این ساحه حدود 13.481.500 (سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و پنجصد) افغانی مصرف شده که تمویل کننده آن بانک جهانی می­باشد.

این دیوار به طول 210 متر ساخته شده که به تعداد 6 هزار فامیل از مزایای آن مستفید میگردد.