تحکیم دریایی در قریه کشک بهار

MEW-Media
تحکیم دریایی در قریه کشک بهار

تحکیم دریایی در قریه کشک بهار ولسوالی دولت یار ولایت غور از دیگر پروژه های تکمیل شده سال 1397 وزارت انرژی و آب می­باشد که توسط پروژه IRDP این وزارت تطبیق شده است.

هزینه ساخت این دیوار تحکیماتی حدود 8.968.234 (هشت میلیون و نُه صد و شصت و هشت هزار و دوصد و سی و چهار) افغانی می­باشد که از سوی بانک جهانی تمویل می­گردد.

دیوار تحکیماتی کشک بهار به طول 390 متر ساخته شده که در جهت جلوگیری از تخریبات ناشی از سیلاب ها حدود 2640 فامیل از آن بهره مند شده اند.