تحکیم دریایی در قریه کشک بهار

MEW-Media
تحکیم دریایی در قریه کشک بهار

دیوار تحکیماتی کشک بهار؛ در قریه کشک بهار ولسوالی دولت یار ولایت غور از پروژه های تکمیل شده سال 1397 وزارت انرژی و آب می­باشد که توسط پروژه IRDP این وزارت تطبیق شده است.

هزینه ساخت این دیوار تحکیماتی حدود 8 میلیون و 968 هزارو 234 افغانی بوده که از سوی بانک جهانی تمویل شده است.

دیوار تحکیماتی کشک بهار به طول 390 متر ساخته شده که در جهت جلوگیری از تخریبات ناشی از سیلاب ها موثر می باشد و حدود 2640 فامیل از مزایای آن بهره مند می شوند.