تحکیم سواحل دریا منطقه مسجد ابوبکر

MEW-Media
تحکیم سواحل دریا منطقه مسجد ابوبکر

تحکیمات سواحل دریای منطقه مسجد ابوبکر در مرکز ایبک ولایت سمنگان یکی از پروژه های تکمیل شده سال 1397 وزارت انرژی و آب می­باشد که توسط پروژه IRDP این وزارت تطبیق گردیده است.

برای اعمار دیوار تحکیماتی سواحل دریای این ساحه حدود 26.328.104 (بیست و شش میلیون و سه صد و بیست و هشت هزار و یکصد و چهار) افغانی هزینه شده بود که از طرف بانک جهانی تمویل گردید.

طول این دیوار 867 متر می­باشد که با این حال 4550 خانواده از مزیت های آن مستفید می­گردد.