کانال عبدالرحیم‌زی در ولایت لغمان تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

MEW-Media
۷۷

این پروژه از جانب اداره ملی تنظیم امور آب با کمک مالی بانک جهانی در ولایت لغمان به منظور آبیاری زمین‌های زراعتی، جلوگیری از سیلاب‌های موسمی و فراهم نمودن زمینه کار برای مردم تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد. کانال عبدالرحیم‌زی نزدیک به ۲۰ هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری نموده و ۵ هزار خانواده از آن مستفید می‌گردد. قابل ذکر است که کار پروژه کانال شاهی در ولایت لغمان به سرعت جریان داشته که در تاریخ معیینه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد خواهند شد. اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu