کار پروژه کانال ارچی جدید ۲۰ درصد پیشرفته است

MEW-Media
44

پروژه کانال ارچی جدید از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی جهت مدیریت آب ، آبیاری زمین های زراعتی و فراهم کردن زمینه کار برای مردم در ولایت کندز تطبیق میشود.

کار پروژه کانال ارچی جدید تا کنون ۲۰ فیصد پیش رفته است این کنال پس از تکمیل شدن ۲۸ هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند و ۱۵۰ هزار نفر از آن مستفید خواهند شد.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu