کار عملی سربند ارچی 95 درصد پیش رفته است

MEW-Media
97898
این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا به منظور مدیریت و تنظیم آب، جلوگیری از تخریب کانال های آبیاری و تامین آب کانال ارچی در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار تطبیق می‌گردد. کانال ارچی که از این سربند آغاز می شود 28000 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار می دهد که به تعداد 147600 نفر از آن مستفید می شوند. اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu