دو پروژه کانال در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

MEW-Media
741

دو پروژه کانال در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

دو پروژه بازسازی کانال آبیاری از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر سویم SWIM به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین های زراعتی در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

کانال جوی زندان 760 جریب زمین زراعتی و کانال پره قوش 12 جریب زمین را آبیاری می کند که کار این کانال ها تکمیل و 30 هزار نفر از آنها مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu