کار عملی پروژه بخش اول کانال ارچی جدید 84 درصد پیش رفته است.

MEW-Media
777
کار عملی پروژه بخش اول کانال ارچی جدید 84 درصد پیش رفته است. این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا ADB)) به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد. با تطبیق این پروژه حدود 4400 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد که بیش از 25 هزار نفر از آن مستفید می شوند. اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu