کار اعمار چکدم نچکی در مرکز ولایت خوست ٨٥ درصد پیش رفته است.

MEW-Media
7774

کار اعمار چکدم نچکی در مرکز ولایت خوست ٨٥ درصد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور کنترول سیلاب های موسمی، مدیریت آب و تقویت منابع آب های زیرزمینی در ولایت خوست تطبیق می گردد.

با تطبیق این پروژه حدود ٤٠٠ هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد که بیش از ٥ هزار نفر از آن مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu