کار عملی پروژه بخش دوم کانال ارچی جدیددر ولایت کندز ٤٠ در صد پیش رفته است.

MEW-Media
652

کار عملی پروژه بخش دوم کانال ارچی جدیددر ولایت کندز ٤٠ در صد پیش رفته است.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد.

با تطبیق این پروژه حدود 3600 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد که به تعداد 8 هزار نفر از آن مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu