کار عملی پروژه بخش دوم کانال ارچی جدید در ولایت کندز خوب پیش میرود.

MEW-Media
981

کار عملی پروژه بخش دوم کانال ارچی جدید در ولایت کندز خوب پیش میرود.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی به منظور مدیریت آب و افزایش زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می گردد.

با تطبیق این پروژه حدود ٣٦٠٠ هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد که به تعداد هشت هزار تن از آن مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu