اصلاح و بازسازی کانال و کاریز لنگر (خواجه چرم، ارباب بونیها و لواندن)

MEW-Media
اصلاح و بازسازی کانال و کاریز لنگر (خواجه چرم، ارباب بونیها و لواندن)

پروژه بازسازی کانال و کاریز لنگر در ولسوالی قادس ولایت بادغیس تکمیل گردیده است.

با اعمار و بازسازی این کانال ظرفیت آبیاری آن به 1007 هکتار زمین بالا رفته است در حالیکه قبل از بازسازی 697 هکتار زمین را میتوانست آبیاری کند.

اعمار و بازسازی کانال و کاریز لنگر حدود 279.743 دالر آمریکایی هزینه برداشته که از طرف بانک جهانی پرداخت شده است. کار عملی این کانال توسط پروژه (IRDP) وزارت انرژی و آب صورت گرفته است.