اصلاح و بازسازی کانال ناگهان

MEW-Media
اصلاح و بازسازی کانال ناگهان

کانال ناگهان در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار موقعیت دارد که با هزینه 196.892 دالر آمریکایی توسط پروژه (IRDP) وزارت انرژی و آب و تمویل بانک جهانی بازسازی شده است.

این کانال برعلاوه 982 هکتار زمین را که قبلا آبیاری میکرد پس از بازسازی دوباره، در حال حاضر ظرفیت آبیاری آن 1.216 هکتار زمین را دارا شده است.

کانال ناگهان در عرصه آبیاری زمین های زراعتی و بهبود سرسبزی این ولایت یکی از کانال های موثر خوانده شده است.