تحکیم سواحل دریای مسجد کلان 1 و 2

MEW-Media

تحکیم سواحل دریای مسجد کلان در مرکز ولایت سمنگان؛ پروژه تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) این وزارت است که در حدود 95 درصد کار هر دو پروژه تکمیل شده است.

بخش اول سواحل دریای مسجد کلان به قیمت 307.268 (سه صد و هفت هزار و دو صد و شصت هشت) دالر و بخش دوم آن به قیمت 374.983 (سه صد و هفتاد و چهار هزار و نُه صد و هشتاد سه) دالر آمریکایی با یکی از شرکت های خصوصی قرارداد شده که تمویل کننده آن بانک جهانی می باشد.

در همین حال سواحل دریای مسجد کلان (1) به طول 760 متر و سواحل دریای مسجد کلان (2) به طول 850 متر اعمار و تحکیم کاری می شود که در کل بیش از 10 هزار فامیل از مزیت های آن مستفید خواهند گردید.