پروژه تحکیم سواحل دریایی در ولایت بادغیس به بهره برداری سپرده شد.

MEW-Media
222

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با منظور تحکیمکاری سواحل دریا و جلوگیری از مساکین در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تکمیل و به بهرداری سپرده شد.

این پروژه که ۲۶۶۴ متره طول داشت با کمک مالی بانک جهانی در ساحه تطبیق شد.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu