اصلاح و بازسازی کانال های گذره بخش سوم و تیزان

mew-admin
planed project

کانال گذره و تیزان در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارند.

در همین حال قیمت تخمینی پروژه بازسازی کانال گذره حدود 956.254 (نُه صد پنجاه و شش هزار دو صد و پنجاه و چهار) دالر آمریکایی و پروژه ساخت تیزان بیش از 794.390 (هفت صد و نود و چهار هزار سه صد و نود) دالر آمریکایی تعین گردیده است.

اصلاح و بازسازی این دو کانال هم از جمله های پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است که از طرف بانک جهانی تمویل می گردد.