اعلان کاریابی 3 بست جدید 3,4, و هفتم بار اول و یک بست چهارم مجدد.

mew-admin
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۴:۳۹
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی  اینک به تعداد 3 بست سوم ؛ چهارم ؛ و هفتم را بار اول از تاریخ 18/3/1398 الی 28/3/1398 و یک بست 4 را از18/3/1398 الی 25/3/1398 مجدداً از طریق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد.

Documents

جدول اعلان بست ها
فورم جدید درخواستی بست های وزارت انرژی و آب
مدیر عمومی هایدروجیالوجی
مدیر عمومی برآورد
لایحه وظایف معتمد جنسی
آمر ارتباط با کارکنان