گالری رسانه

افتتاح پروژه بند توری ولایت زابل

کار پروژه فاز دوم بند برق کجکی به خوبی جریان دارد

پیشرفت کار بند کجکی در ولایت هلمند

تصاویر پیشرفت کار بند پاشدان در هرات

پیشرفت کار بند کجکی

شما در این تصاویر جریان آبگیری بند شاه و عروس را تماشا می کنید.

شما در این تصاویر پیشرفت کار بند کجکی را مشاهده کنید

حالت کنونی بند کجکی

حالت امروز بند شاه و عروس

#امروز آبگیری بند شاه و عروس آغاز شد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند به سرعت به پیش میرود.

کار بند بخش آباد در ولایت فراه به شدت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با سرعت جریان دارد.

کار لات دوم بند کجکی در ولایت هلمند با شروع سال نو سرعت بیشتر پیدا کرده است.

Pagination

User account menu