پروژه باز سازی کانال آسیا آباد در ولایت سمنگان تکمیل گردید

MEW-Media
5841

پروژه باز سازی کانال آسیا آباد در ولایت سمنگان تکمیل گردید

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی دفتر سویم SWIM به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمین های زراعتی در قریه آسیا آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان تطبیق شده است.

کانال آسیا آباد 740 جریب زمین زراعتی را تحت پوشش آبیاری قرار می دهند که به تعداد 10 هزار نفر از آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu