پروژه حفر کانال امبرکول در ولایت بلخ به بهره‌برداری رسید.

MEW-Media
11111

پروژه حفر کانال امبرکول در ولایت بلخ به بهره‌برداری رسید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت بهتر آبهای سطحی و تامین آب برای زمین‌های زراعتی با همکاری مالی موسسه WFP در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ تطبیق گردیده است.

با تطبیق این پروژه کانال امبرکول به طول 1.5 کیلومتر حفر شده است که حدود 250 هکتار زمین زراعتی را آبیاری نموده و 350 فامیل از آن مستفید می شوند.

همچنان با تطبیق این پروژه یک کانال دیگر به طول 200 متر موازی با کانال اصلی مجهز با سیستم سولر پمپ حفر گردیده که در هنگام پایین رفتن آب دریای آمو می‌تواند با استفاده از سولر پمپ آب کانال متذکره را تامین نموده از خشک شدن کشت و زراعت باشندگان آن محل جلوگیری نمایند.

اداره ملي تنظیم امور اب

User account menu