معینیت مالی و اداری

معینیت مالی و اداری وزارت انرژی و آب به منظور طرح  و کنترل امور مالی و اداری این وزارت ایجاد شده است و این اداره در عرصه‌ های طرح بودجه انکشافی و عادی و تنظیم ساختار اداری وزارت انرژی و آب نقش رهبری و مدیریت تشکیلاتی را برعهده دارد. این معینیت در تشکیل خود دارای چهار ریاست و یک آمریت مستقل می باشد. هر ریاست دارای اهداف و مسوولیت های جداگانه بوده که در زیر به شرح تفصیلی هر ریاست پرداخته شده است.

ریاست منابع بشری: ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب به منظور تطبیق اهداف اساسی زیر ایجاد شده و مسوولیت های اساسی زیر را بر عهده دارد:

 • اتخاذ تصمیم و ارایه مشوره به رهبری وزارت در مورد انکشاف و پالیسی های منابع بشری جهت اطمینان از مطابقت آن با پالیسی طرح ریزی شده خدمات ملکی در رابطه به اصل شایسته سالاری در ادارات.
 • تامین و تحکیم روابط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر اداره ها در رابطه به کسب پالیسی ها و رهنمودهای مربوط منابع بشری.
 • تحلیل و ترتیب ساختار تشکیلاتی لوایح وظایف به همکاری شعبات در مطابقت با اهداف و فعالیت های اساسی وزارت.
 • نظارت از تطبیق دُرست و به موقع استخدام ها مبتنی بر اصل شایسته سالاری.
 • راه اندازی پروسه ارزیابی از اجراآت سالانه کارمندان و همچنان نظارت از پروسه نیاز سنجی کارمندان داخل تشکیل.
 • نظارت از سیستم دیتابس سوانح کارمندان وزارت و حصول اطمینان از صورت ثبت ارقام دُرست.

ریاست مالی و حسابی: ریاست مالی و حسابی به منظور کنترل صورت تحقق عواید، مصارف و پرداخت های امور مالی و حسابی ایجاد شده و اساسی ترین وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد:

 • ترتیب بودجه وزارت و نظارت از تحقق آن در همکاری با شعبات ذیربط به منظور تامین مصارف پروژه های عادی و انکشافی.
 • دفاع از بودجه در وزارت مالیه با درنظر داشت طرح پروژه ها به منظور تامین مصارف انکشافی وعادی.
 • اتخاذ تدابیر به منظور حل مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی.
 • نظارت از تحقق مصارف بودجه وزارت طبق احکام قانون و مقررات نافذه به منظور حسابدهی و شفافیت.
 • ارایه گزارش از اجراآت امور مالی و اداری برنامه ها، بودجه عادی و انکشافی در مرکز و ولایت ها به مقام وزارت و به مراجع ذیربط جهت آگاهی از عواید و مصارف.

ریاست تدارکات: ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب به منظور تحقق و هماهنگ ساختن همه جانبه امور تهیه و تدارکات وزارت ایجاد شده و عمده ترین وظایف این ریاست به شرح ذیل می باشد:

 • نظارت از پروسه باز نمودن آفر های پیشنهادی.
 • نظارت از پروسه ارزیابی تخنیکی و مالی آفر های شرکت ها و کمپنی های قراردادی جهت صحت بودن آنها.
 • نظارت و کنترل از ترتیب و اجرای اعلام ها، شرطنامه ها، گزارش ارزیابی و تخنیکی، قرار داد ها، مکتوب های برندگان و سایر اسناد تدارکاتی.
 • بررسی، ملاحظه و تصدیق انعقاد قرار داد های مربوط.
 • بررسی و اجرای اقساط پروِژه های مربوطه بر اساس پیشرفت کار مطابق معیار های تعیین شده.

ریاست اداری و خدمات: ریاست اداری و خدمات این وزارت به منظور تامین امور ترانسپورت،  تکنالوژی معلوماتی، حفظ و مراقبت اجناس و املاک منقول و غیر منقول مربوط ایجاد شده است که وظایف اساسی ذیل را بر عهده دارد:

 • مراقبت از امور سرسبزی، پاکی و صفایی صحن وزارت و شعبات.
 • مراقبت از امور ترانسپورت و تنظیم وسایط نقلیه وزارت.
 • اجرای وظایف و فراهم نمودن تسهیلات در بخش ادرای.
 • ارایه خدمات در بخش های تکنالوژی معلوماتی و اداری برای کارمندان وزارت.

آمریت جندر: آمریت جندر به منظور طرح، برنامه ریزی و عمومی سازی جندر در جوانب پالیسی ها، مقرره ها، برنامه ها و پروژه های اداری ایجاد شده است. این آمریت مسوولیت دارد که تمام مسایل مربوط جندر را در وزارت انرژی وآب در مطابقت به استراتیژی دولت و قوانین نافذه دربخش جندر انجام دهد و از پلان های طرح شده دولت در بخش جندر در این وزارت نظارت جدی نماید.