کار عملی پروژه کانال نهر چمن به خوبی جریان داشته 85 درصد پیش رفته است

MEW-Media
254

کار عملی پروژه کانال نهر چمن به خوبی جریان داشته 85 درصد پیش رفته است

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری بانک انکشاف آسیایی به منظور مدیریت آب و افزایش زمین‌های زراعتی در تالقان مرکز ولایت تخار تطبیق می گردد.

کانال نهر چمن 13 کیلومتر طول داشته در این مسافت حدود ١٠٠٠ هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار می‌دهد که به تعداد 1542 فامیل از آن مستفید می شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu