اعمار دیوار استنادی آهنگران.

mew-admin

دیوار استنادی آهنگران در قریه آهنگران و در مرکز ولایت غور به طول 600 متر ساخته شده است.

این دیوار به منظور جهت دهی بهتر آب برای آبیاری زمین های زراعتی و زمینه سازی برای انکشاف کار کشاورزان با هزینه 287.086 دالر آمریکایی اعمار گردیده که در حدود 5514 فامیل از مزایای آن مستفید میگردند.