کانال کوزبهار.

mew-admin

کانال کوزبهار در قریه خوگیانی ولسوالی کوزبهار ولایت ننگرهار قرار دارد.

این کانال در نخست 500 هکتار زمین را میتوانست آبیاری نماید اما پس از بازسازی و اصلاح مجدد که 277.003 دالر آمریکایی از بودجه بانک جهانی، در آن به مصرف رسیده است میتواند 754 هکتار زمین را آبیاری کند.