اصلاح و بازسازی کانال لقی

mew-admin
logo

کانال لقی در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که در بازسازی آن حدود 452 هزار و 900 دالر آمریکایی هزینه در نظر گرفته شده است.

کانال لقی پس از ساخت، 183 هکتار زمین را می تواند تحت آبیاری قرار دهد. این کانال از جمله پروژه های تحت پلان سال 1398 وزارت انرژی و آب است که از سوی بانک انکشاف آسیایی (ADB) تمویل می شود.