اصلاح و بازسازی کانال لقی

mew-admin
planed project

کانال لقی در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که در بازسازی آن حدود 452.900 (چهارصد و پنجاه و دو هزار و نُه صد) دالر آمریکایی هزینه در نظر گرفته شده است.

کانال لقی پس از ساخت، 183 هکتار زمین را میتواند تحت آبیاری قرار دهد.

این کانال هم از جمله پروژه های تحت پلان سال 1398 وزارت انرژی و آب است که از طرف بانک انکشاف آسیایی (ADB) تمویل می گردد.