اصلاح و بازسازی کانال های برنا آباد و کهسان.

mew-admin
planed project

کانال برنا آباد در ولسوالی غوریان و کانال کهسان در ولسوالی کهسان ولایت هرات واقع شده اند.

قیمت تخمینی پروژه برنا آباد حدود 960.000 (نُه صد و شصت هزار) دالر آمریکایی و پروژه کهسان 649.143 (ششصد و چهل و نُه هزار یک صد و چهل و سه) دالر آمریکایی تعین شده است.

اصلاح و بازسازی این دو کانال هم از جمله های پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است که از طرف بانک جهانی تمویل می گردد.