اعلان کاریابی 10 بست سوم چهارم به سیستم رتب و معاش.

mew-admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۲:۲۰
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی  اینک وزارت انرژی و آب به تعداد 3بست چهارم و یک بست هفتم را بار اول از تاریخ 8/5/1398 الی 19/5/1398و به تعداد 3 بست سوم و 3 بست چهارم را از تاریخ 8/5/1398 الی 15/5/1398 مجدداً  از طریق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد.

Documents

فورم درخواستی مرکزی
جدول عمومی تمام بست ها
آمر حقوق آب حوزه های عمومی
انجنیر تجهیزات برقی
انجنیر میخانیک بندها
کارشناس حوزه دریائی هریرود مرغاب
لایح وظایف دریور
متخصص تحلیل تخنیکی
متخصص حقوقی امور آب
مدیر عمومی طرح و دیزاین شبکه های توزیع برق
مدیرعمومی حاضری
مدیریت عمومی ارتباط و هما هنگی امور فنی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies