معینیت انرژی

خلاصه تاریخچه معینیت انرژی

قبل از سال 1353 اداره ای به نام واحد برق و آب در چوکات دولت وقت فعالیت داشت و در اخیر سال 1353 این اداره به نام وزارت انرژی و آب تغییر نام یافت و در تشکیل آن یک معینیت انرژی گنجانیده شده بود تا امور انرژی برق را در سطح کشور مدیریت، کنترل و انکشاف دهد. از همان ابتدای تشکیل تا حال این معینیت با داشتن ریاست های سکتوری در توسعه و انکشاف انرژی برق در سراسر کشور کوشیده و با تطبیق پروژه های انکشافی بخش انرژی برق  از جمله پروژه های تولیدی، لین های انتقالی ولتاژ بلند و شبکه های توزیعی برق را تطبیق و به بهره برداری سپرده است.

استراتیژی سکتورانرژی برق

چگونگی ارتباط توسعه سکتورانرژی برق درمطابقت بااستراتیژی انکشاف ملی سکتور انرژی محرک رشد سکتور های اقتصادی و ضروریات اجتماعی، بهبود معیشت نسل های حال و آینده، کاهش فقر و بیکاری و حکومت داری سالم در کشور می باشد.

انکشاف و توسعه سکتور انرژی برق براساس تأمین انرژی برق مطمین، سازگار با محیط زیست با قیمت مناسب که متضمن انکشاف اقتصادی  اجتماعی کشور بوده و متکی به منابع ملی و همکاری­های منطقوی انرژی و رشد اقتصادی بر اساس کار و سرمایه گذاری سکتور خصوصی تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

دیدگاه استراتیژک سکتور انرژی برق در دراز مدت

دیدگاه استراتیژیک ما در جهت انکشاف پایدار سکتور های اقتصادی و اجتماعی در کشور تامین انرژی برق مطابق نیازمندی رشد سکتور های اقتصادی و اجتماعی نسل های حال و آینده کشور می باشد.

 • گسترش سطح پوشش برق و فراهم آوری انرژی قابل اطمینان و باكيفيت.
 • اجرای پروژه های تولیدی انرژی برق روی پوتانسیل­های داخلی غرض خودکفایی کشور ازدرک انرژی برق با توجه به ویژگی هرمنطقه از کشور.
 •  تهیه و تامین انرژی برق با قیمت مناسب و عادلانه در تمام ولایات کشور.
 • تقویت نقش منطقه­ای کشور به عنوان فراهم کننده بسترترانزیت وتجارت انرژی.
 • سرمایه گذاری منطقوی روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق.

اقدامات کلیدی

 • توسعه و انکشاف شبکه های انرژی برق و فراهم آوری انرژی برق قابل اطمینان و باكيفيت.
 • افزایش خودکفایی انرژی و اجرای پروژه های تولیدی انرژی برق از منابع مختلف داخلی کشور.
 • عرضه انرژی برق باکیفیت و استندرد با قیمت مناسب وعادلانه به تمام شهروندان کشور.
 • بر جسته ساختن نقش کشور به عنوان فراهم کننده بسترترانزیت، تبادله، اتصال و تجارت انرژی منطقوی.
 • جلب و ترغیب سرمایه گذاری منطقوی روی منابع آبی مشترک در جهت تولید انرژی برق.
 • انکشاف و توسعه شبکه های توزیعی برق برای بلند بردن تقویت امنیت انرژی.
 • استفاده اعظمی از انرژی های قابل تجدید کشور به منظور تولید انرژی برق.
 • برقرسانی در روستاها.
 • مدیریت مصرف برق جهت تقویه نهادهای سکتور انرژی.
 • قیمت گذاری، تهیه منابع مالی و مدیریت پروژه ها.
 • ترغیب، تشویق و ایجاد سهولت ها برای سکتور خصوصی.
 •  مشخص نمودن مالیات وسب سایدی ها.
 • موثریت و مفیدیت پروژه های انرژی برق در حفظ محیط زیست و ایجاد شغل به همه شهروندان کشور و کاهش فقر در جامعه.
 • گسترش همکاری های منطقه ای در قبال تحقق بخشیدن پروژه های انرژی برق.

 

User account menu