همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۸

کابل

Background image

اعلانات کاریابی حوزه فرعی دریائی کابل وسطی کابل.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از ریاست منابع بشری مرکز وزارت انرژی و آب واقع سرک دارلامان  دریافت نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۱

نیمروز

Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی دریائی زرنج نیمروز.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۵۵

پنجشیر

Background image

اعلان کاریابی حوزه دریائی پنجشیر بالایی بازارک.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۴۶

سمنگان

Background image

اعلانات کاریابی حوزه فرعی خلم ایبک سمنگان.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۳۳
Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی پکتیکا گومل.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۲۹
Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی پکتیا گردیز.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۲۰

شمال

Background image

اعلان کاریابی حوزه دریائی شمال.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۹:۱۲

غزنی

Background image

اعلان کاریابی حوزه دریائی غزنی.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۸:۴۸

کابل

Background image

مدیر عمومی تنظیم ارقام منابع آب حوزه فرعی پارون نورستان

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

و همچنان میتوانند جزئیات بست های اعلان شده را از ویب سایت های www . . .

Pagination