همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۲۷

کابل

Background image

اعلان 3 بست سوم و یک بست چهارم به سیستم رتب و معاش.

به منظور تحقیق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کارفهم اینک به تعداد 3 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۱:۱۸
Background image

اعلان کاریابی خوزه فرعی سرپل پائنی سرپل.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۱:۹

لوگر

Background image

اعلان کاریابی حوزه لوگر.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۱:۵

هرات

Background image

اعلانات کاریابی حوزه فرعی هریرود مرغاب هرات.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۵۳

قلات

Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی قلات زابل.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۴۹

پروان

Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی غوربند چهاریکار.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۴۲

میمنه

Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی شرین تگاب میمینه فاریاب.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۸

کابل

Background image

اعلانات کاریابی حوزه فرعی دریائی کابل وسطی کابل.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از ریاست منابع بشری مرکز وزارت انرژی و آب واقع سرک دارلامان  دریافت نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۰:۱

نیمروز

Background image

اعلان کاریابی حوزه فرعی دریائی زرنج نیمروز.

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

Pagination