با بازسازی کانال سر شهر در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان بیشتر از 1700 هکتار زمین تحت آبیاری قرار می گیرد.

MEW-Media
31232

پروژه بازسازی کانال سر شهر به منظور مدیریت بهتر آب، افزایش زمین های زراعتی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم، از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا (ADB + EU) در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان تطبیق می گردد.

کار عملی این پروژه در ساحه به خوبی جریان داشته و تا کنون 12 درصد پیش رفته است.

طول کانال سر شهر 15 کیلومتر است، که در مسیر آن 1703 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار میدهد و 10576 فامیل از آن مستفید می‌شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu