اعلان کاریابی 110 بست های سوم و چهارم ریاست های مرکزی

mew-admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۹:۴۶
222

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله احتراماً تقاضا میگردد تا بمنظور تحقق اهداف و پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر سپردن کار به اهل کار و دریافت افراد لایق و شایسته مسلکی و تخصصی جهت پر نمودن بست های ذیل:

  • به تعداد (113 بست های سوم و چهارم )

کمبود ریاست های مرکزی اداره ملی تنظیم امور آب که اعتبار از تاریخ  28 /  10/1399 الی  5 /  11/1399 از طریق رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش  به اعلان مجدد سپرده میشود. در حصه تنظیم و اخذ امتحانات کمیپوتری متقاضیان بست های فوق الذکر و معرفی نماینده نظارتی بورد محترم تعیینات در پروسه شارت لست  و نیز در حصه تکثیر اعلان آنلاین و پذیریش درخواستی  متقاضیان و علاقمندان کار جزئیات بست های اعلان شده را از ویب سایت های کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره ملی تنظیم امور آب(www.nwara.gov.af وwww.iarcsc.gov.af  دریافت نماید.

 به کاپی هذا به عموم ادارات خدمات ملکی مندرج هذا احتراماً نگاشته میشود تا اعلان هذا را از طریق خویش به اطلاع تماماً علاقمندان و متقاضیان کار جهت اشتراک در پروسه رقابت آزاد بست های مذکور رسانیده ممنون سازند.

نوت: متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را طور آنلاین  با تزئید اسکن اسناد تجربه کاری(خلص سوانح) ،اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، کاپی تذکیره تابیعت که واضح قابل رویت باشد به  آدرس آنلاین(www.iarcsc.gov.af http://lowgrade.iarcsc.com/) ارسال نمایند.

به متقاضیان طبقه اناث که دارای شرایط مندرج لوایح وظایف تحت اعلان باشد ترجیح داده میشود.

Documents

کارشناس تحلیل اقتصادی
کارشناس جذب فرصت های مالی 377
NWR-0356 مدیر عمومی ارتباط تسهیلات و هماهنگی حوزه های دریایی
NWR-0357 کارشناس تحلیل اقتصادی و اجتماعی
امر پلان 363
امر تحلیل و اولیت بندی برنامه ها 368
آمر مصونیت بند ها
انجنیر توپوگراف
انجنیر جیوفزیک حوزه دریائی هریرود مرغاب ریاست آب های زیرزمینی
انجنیر دیزاین بند های ذخیره
انجنیر طرح و دیزاین شبکات
انجنیر کنترول کیفیت شبکات آبیاری ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجنیر لابراتوار ریاست کنترول کیفیت پروژها
انجینر هایدروتخنیک 369
انجینیر ارتباطات-ریاست مالی و اداری
انجینیر ام ای اس 388
انجینیر تحلیل ارقام و رسوبات384
انجینیر ترمیم تجهیزات 392
انجینیر کنترول و کیفیت ارقام 385
ترجمان اسناده تخنیکی 398
انحینیر هماهنگی و توحید برنامه های بند انهار 370
کارشناس ارتقای ظرفیت میراب-ریاست تنظیم ابیاری و ابرسانی
کارشناس ارتباط با تمویل کننده گان 364
کارشناس ارزیابی و تحلیل دیتا ها
کارشناس اقتصادی و اجتماعی آبهای فرامرزی ریاست عمومی تنطیم امور
کارشناس امور حفظ و مراقبت زیر بنا های آبی
کارشناس آی تی و ام آی اس 373
کارشناس ایجاد بانک معلوماتی شرکت های عرضه کننده آب آشامیدنی د ریا
کارشناس بانک معلوماتی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس بررسی تخصیص بیلاننس سازی ریاست تنظیم آبیای و ابرسانی
کارشناس برسی بازدهی - ریاست تخصیص اب
کارشناس پرکاری خلای ارقام 382
کارشناس بیلانس سازی تقاضا-ریاست عمومی اب
کارشناس پروگرام سازی 390
کارشناس تحقیقات و روابط نهادها 374
کارشناس تحلیل تغییرات آبهای زیززمینی 380
کارشناس تحلیل تغییرات آبهای سطحی 379
کارشناس تحلیل خطرات بند ها
کارشناس تحلیل وتجربه پیشرفته 386
کارشناس تخمین قیمت گذاری -ریاست تخصیص اب
کارشناس تعین قیمت تعرفه
کارشناس تعین قیمت و خدمات
کارشناس تنظیم آب آشامیدنی دهات ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس تهیه و ترتیب نقشه ها
کارشناس تکنالوزی معلوماتی 389
کارشناس توحید برنامه ها 371
کارشناس توحید ارقام حوزه 381
کارشناس توحید نقشه برداری کانال زمین و حریم ریاست تنظیم آبیار
کارشناس توحید معلومات و گزارشات 366
کارشناس جمع اوری معلومات367
کارشناس جی ای اس ام ای اس 362
کارشناس حفظ مراقبت شبکه هایدرومیتیولوزیکی391
کارشناس حفظ و مراقبت آبرسانی دهاتی
کارشناس حفظ و مراقبت پروژه های آبرسانی
کارشناس حفظ و مراقبت تحکیمات سواحل دریا ها
کارشناس حفظ و مراقبت کاریز ها
کارشناس حقابه در مزرعه ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس حقابه های تاریخی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس حوزه دریائی هریرود مرغاب ریاست عمومی تنظیم امور آب
کارشناس حوزه دریائی هلمند ریاست عمومی تنظیم امور ب
کارشناس سنجش و برآورد بند ها
کارشناس طرح اسناد تقنینی 360
کارشناس طرح پروپوزل ها مجادله با تغییرات اقلیم 376
کارشناس سنجشش بازدهی - ریاست تخصیص اب
کارشناس طرح جامع سازگاری تغییرات اقلیم تاسیسات 375
کارشناس طرح قرار داد و تفاهم نامه ها 361
کارشناس قیمت گذاری - ریاست تخصیص اب
کارشناس عصری سازی-ریاست عمومی اب
کارشناس کانالیزاسیون غیرمتمرکز ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس کانلزیسیون متمرکز ریاست تنظیم آبیار وآبرسانی
کارشناس کنترول کیفیت آبهای آشامیدنی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسان
کارشناس محیط زیستی و اجتماعی 372
کارشناس مدرن سازی حقابه ریاست تنظیم آبیاری آبرسانی
کارشناس میرآب باشی ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس مودلینگ بسته های اقتصادی 358
کارشناس میکانیزم انکشاف موثریت ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
کارشناس نظارت و کنترول بازدهی و مصرف ریاست تنظیم آبیاری و آبرسا
کارشناس هایدرومیخانیک بند ها
کارشناس هماهنگی امور استملاک پروژها ریاست کنترول و کیفیت پروژها
کارشناس هماهنگی با فابریکات تولیدی ملی و بین المللی 395
کارشناس همکاری های اب-ریاست عمومی اب
کارشناس هماهنگی تحقیقات-ریاست منابع اب
کارشناس همکاری های فرامرزی ریاست عمومی تنطیم امور آب
کارشناش مودلر اقتصادی394
کاشناس کنترول و نظارت کانالیزاسیون ریاست تنظیم آبیاری و آبرسانی
متخصص الکترومیخانیک
متخصص تحلیل اقتصادی و تخنیکی
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی پنج آمو ریاست آ
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی شمال ریاست آب
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی هریرود مرغاب ر
متخصص تهیه و ترتیب پروپوزل
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریائی هلمند ریاست آب
متخصص جیوتخنیک
مدیر عمومی توحید ارقام - ریاست تخصیص اب
متخصص هایدرومیخانیک
مدیر عمومی توحید ارقام 378
مدیر عمومی حفظ مراقبت -ریاست مالی و اداری
مدیر عمومی طرح دیزاین و منجمنت پروژه ها 365
مدیر عمومی کنترول کیفیت ارقام 383
مدیر عمومی مدل سازی-ریاست عمومی منابع اب
مدیر عمومی نظارت و خدمات
مدیر عمومی معلومات 387
مدیر عمومی نگهداری وسایل هایدرولوزیکی 393
مدیرعمومی طرح پروگرام ها و پروژها 359
هایدروجیالوجیست حوزه دریائی پنج آمو ریاست آبهای زیرزمینی
جدول 110 بست های مرکزی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

User account menu