وزارت انرژی و آب تعداد از بست های کمبود خویش را ذیلاً به اعلان رقابتی میگذارد

mew-admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۱
jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی اینک وزارت انرژی و آب به تعداد 1 بست سوم و 3 بست چهارم 1 بست هفتم و 2 بست هشتم را بار اول

از تاریخ 22/7/1398 الی 2/8/1398 بار اول  و 3 بست چهارم را مجدداً از تاریخ 22/7/1398 الی 29/7/1398  از طریق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد.

Documents

جدول اعلان بست ها
فورم درخواستی مرکزی
آمر تکنالوژی معلوماتی حوزه های عمومی
انجنیر برق حوزه های عمومی
انجنیر جمع آوری امار
کارشناس تکنالوژی موثر
کارشناس تولید انتقال و توزیع
کارشناس مثمریت انرژی
لایح وظایف دریور
لایحه وظایف مدیریت عمومی اگاهی حقوقی و مصونیت شغلی
خان سامان و درایور

Related VacanciesShow all

Back to vacancies